ادیان الهی چراغ هدایت بشر در دوران بحران هویت جهان معاصر هستند


تهران- ایرنا- رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سومین دور از گفت‌وگوی دینی اسلام و مسیحیت کلیسای ارتدوکس صربستان گفت: ادیان الهی چراغ هدایت بشر در دوران بحران هویت جهان معاصر هستند و کارآمدی این منظومه فکری فرهنگی مستلزم ایمان حقیقی به باورها، تامل و توجه روز آمد به درون مایه­‌های دینی با شناخت دقیق از مقتضای نیاز امروز جامعه است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85127080/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85127080/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF